การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

         ในการเรียนการสอนวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้สอนเรื่องการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลและได้แบ่งหัวข้อที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียน ออกเป็นดังนี้
หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
          1.นโยบาย
         2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
         3.ผู้ใช้บริการห้องสมุดดิจิทัล
         4.ผู้ใช้บริการห้องสมุด
         5.ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
         6.บุคลากร
         7.งบประมานในการดำเนินงาน
         8.ลิขสิทธิ์
         9.มาตรฐาน
        10.เทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบในการห้องสมุดดิจิทัล
        – ผู้บริหาร
        – บุคลากรในสาขาวิชาบรรณารักษ์
        – บุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6 ทักษะที่ต้องการ
        – ทักษะด้านการจัดการ
        – ทักษะด้านเทคโนโลยี
        – ทักษะด้านการสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและเครื่องมือช่วยค้นหาสำหรับผู้ใช้บริการ
        – ทักษะด้านระบบสารสนเทศดิจิทัลและสารสนเทศออนไลน์
        – ทักษะด้านเครือข่าย
        – ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
การวางแผนโครงการ
       – กำหนนดเป้าหมาย
       – ระบุผู้ใช้
       – ระบุขอบเขตและเนื้อหา
       – ประเมินต้นแหล่ง (ลิขสิทธิ์,รูปแบบและขนาด,ระดับของดรรชนี)
       – ประมาณ (ระยะเวลา,ค่าใช้จ่าย)
การแปลงทรัพยากรให้เป็นทรัพยากรดิจิทัลโดย 
        1. การใช้หน่วยงานภายในห้องสมุด 
        2. การใช้หน่วยงานภายนอก
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
        1. Digitization(การแปลงไฟล์เป็นดิจิทัล)
        2. Acquisition(การจัดซื้อ)
        3. Hypertext(การทำลิงค์เชื่อม)
การสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุด
        1. การคัดเลือกวัสดุต้นแหล่ง 
        2. การสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล
        3. การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
การสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล  ได้แก่
       – การใช้คอมพิวเตอร์โดยตรง(Borndigitally)
       – การแปลงให้เป็นดิจิทัล(Digitization)
อุปกรณ์ที่ต้องการ(Equipment needed)
       – อุปกรณ์การแปลง
       – ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการแปลงและการแก้ไข
       – อุปกรณ์การจัดเก็บ
       – อุปกรณ์การแสดงผล
       – อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล คือ มาตรฐาน Metadata
       – MARC
       – Dublin Core Metadata
การจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล
       – จัดทำ Metadata
       – การจัดทำดรรชนี
       – การลิงค์วัสดุดิจิทัลกับ Metadata
การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและบริการAccess
       – การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
       – การค้นคืนสารสนเทศ
       – บริการอ้างอิง
การจัดเก็บและสงวนรักษา
       – เพื่อใช้ในอนาคต ซึ่งปัญหาอาจเกิดจาก การเปลี่ยนหน่วยงาน,การจัดระบบเนื้อหาใหม่,Sponsor,ความล้าสมัยของเทคโนโลยี,ความล้าสมัยของการจัดรูปแบบเนื้อหา Content Format,Hacking(การก่อวินาศกรรม),ภัยธรรมชาติ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดเก็บและสงวนรักษา
       – กลยุทธ์การสงวนรักษา
       – ผู้สร้างข้อมูล
       – ทรัพย์สินทางปัญญา
       – การจัดการ Collection
       – Metadata
       – Web archiving
การบริการ
      – บริการการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัล
      – บริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
      – บริการสารสนเทศ ข่าวสารของห้องสมุดดิจิทัล
      – บริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
      – บริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
      – บริการคู่มือช่วยค้นสำหรับผู้ใช้บริการและบริการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้
การจัดการสิทธิ์
      – การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
      – การควบคุมการเข้าถึง
      – การปกป้องข้อมูล เช่น การทำลายน้ำดิจิทัล

Advertisements
By kannikwang

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s